Schoolreglement

Beste Ouders

Jij als ouder zowel als je kind(eren) zijn welkom in onze grote schoolfamilie.

In samenwerking met u en met alle andere partners uit het schoolgebeuren verbinden wij er ons toe te trachten al onze kinderen, voor de tijd waarvoor ze ons zijn toevertrouwd, zo goed en professioneel mogelijk te begeleiden op hun weg naar zelfrealisatie, en dit op alle terreinen van hun totale persoonlijkheid, in respect voor elk individu. Als katholiek geïnspireerde onderwijsinstelling worden wij hierbij geleid door en hebben wij oog voor de waarden uit het evangelie.

Aangezien u voor onze school gekozen hebt, kunnen wij verwachten dat u uw kinderen motiveert om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels te respecteren.

Het is de bedoeling dat u via deze brochure onze school beter leert kennen, en dat u zich uiteindelijk akkoord verklaart met het erin opgenomen schoolreglement. Dit wordt immers wettelijk opgelegd door art. 37 uit het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 97, zoals het werd goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Alle scholen zijn verplicht een reglement op te stellen en het voor akkoord te laten ondertekenen door minstens één ouder.1. WIE IS WIE ?


1.1 HET SCHOOLBESTUUR.

Dit is de eigenlijke inrichter van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor het verloop van de schoolwerking. Juridisch is dit het verantwoordelijk orgaan. Samen met andere Lierse basisscholen hebben wij als schoolbestuur de VZW Katholiek OnderwijsRegio Lier (KOR Lier). De raad van beheer heeft als administratief adres Kapucijnenvest 10, 2500 Lier.

De voorzitter van het schoolbestuur is de Heer Karel Van den Eynde, Voetweg 18, 2560 Kessel

Onze school behoort samen met alle katholieke Lierse basisscholen en de school voor buitengewoon onderwijs te Kessel tot scholengemeenschap De drie Neten.


1.2 SCHOOLTEAM.

Onze school heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling. Ook het administratief en onderhoudspersoneel hebben een plaatsje in het schoolteam. Wegens het wisselend karakter van het personeelsbestand wordt telkens in het begin van het schooljaar een aangepaste lijst van de personeelsleden aan de ouders bezorgd.

De dagelijkse leiding van het team, in dienstbaarheid aan alle betrokkenen, is in handen van Arlette Coomans en Pol Van Houtven, beiden halftijds aangesteld als directeur.

Het adres van de school is Spoorweglei 6 2500 Lier.

Het telefoonnummer van de school is 03-480 63 23 en het faxnummer is 03-489 21 78.

Het e-mailadres: 
het.spoor.basisschool@skynet.be


De website: www.hetspoorbasisschool.be


1.3 OUDERCOMITE.

Uiteraard zijn de ouders een onmisbare partner in ons opvoedingswerk. Het oudercomité slaat een brug tussen de visies van school en thuis, en biedt een forum om deze visies aan mekaar te toetsen. Bovendien heeft het oudercomité een belangrijke ondersteunende functie. Het is echter niet de bedoeling dat het oudercomité tussenbeide komt in klasgebonden of individuele problemen met leerlingen.

Alle ouders hebben het recht zich kandidaat te stellen voor het oudercomité.

De voorzitter
van ons oudercomité is Els Bruyninckx.


1.4 SCHOOLRAAD.

Dit is een door de Vlaamse Regering verplicht orgaan, samengesteld uit personeel, ouders en leden uit de socio-culturele omgeving van de school. In onze school telt elke geleding 2 vertegenwoordigers. Alle belangrijke beleidsbeslissingen van de school passeren via de schoolraad.


1.5 C.L.B.

Voor wat betreft de begeleiding van de leerlingen heeft de school een overeenkomst met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Kardinaal Mercierplein 13 te Lier,

tel. nr. 03-480 80 18 of 03-480 03 31.

Het centrum heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en komt daartoe tussen op 4 domeinen: leren en studeren, loopbaan als leerling, preventieve gezondheidszorg en sociaal functioneren.

Zowel school, leerlingen als ouders kunnen kosteloos beroep doen op het C.L.B. Gaat het initiatief van de school uit dan gebeurt dit steeds in samenspraak met de ouders.

De medische screening in bepaalde leerjaren is door de staat verplicht en niemand kan er zich aan onttrekken.

Indien het C.L.B. het wenselijk acht externe therapeuten zoals logopedisten, kinesisten of oogartsen in te schakelen, dan is dit gebaseerd op een vrije keuze van de ouders en heeft de school geen enkele zeggenschap of verantwoordelijkheid t.o.v. deze hulpverleners.

Ouders die expliciet willen afstand nemen van de diensten van het C.L.B. dienen dit schriftelijk te bevestigen via de school.2. ONZE SCHOOL ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP.

Elk geordend samenleven in gemeenschap vereist afspraken. Sommige reglementaire bepalingen worden opgelegd door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze worden integraal overgenomen in dit schoolreglement.

Verder zijn er een aantal afspraken op schoolniveau die bedoeld zijn om het dagelijkse schoolleven voor iedere partner zo vlot mogelijk te laten verlopen.


2.1 INSCHRIJVING.

Bij de inschrijving is een officieel document vereist dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Kleuters mogen ingeschreven worden in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin het kind effectief 2 jaar en 6 maanden wordt. Elk jaar wordt in het LOP (Lokaal Overlegplatform) tussen alle Lierse basisscholen van alle netten eenzelfde periode bepaald waarin broers en zussen bij voorrang kunnen ingeschreven worden. Voor deze periode kunnen geen nieuwe leerlingen worden ingeschreven. De school houdt een aanmeldings -en inschrijvingsregister bij, waarin alle inschrijvingen chronologisch worden genoteerd. Bij eventuele weigering wordt de volgorde in dit register gerespecteerd.

Zijn de kleuters jonger dan 3 jaar, dan mogen ze slechts toegelaten worden in de school vanaf de instapdatum na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. De 7 instapdata zijn 1 september, 1 februari en de dag na herfst-, kerst-, krokus- en paas- en Hemelvaartvakantie.

Kleuters zijn niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het wel leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen, ook wanneer het op die leeftijd nog in de kleuterafdeling zit.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere afdeling overstappen of een achtste jaar in de lagere school doorbrengen kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB-centrum.

De leerlingen zijn verplicht om alle activiteiten en lessen van hun leerlingengroep te volgen. Dit geldt ook voor de bewegings- en zwemlessen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.

Bij uitstappen en meerdaagse reizen (sportklassen, sneeuwklassen, ...) wordt gestreefd naar een maximale deelname.

Ook bij uitstappen van één volledige dag of meerdere dagen gaat de school er van uit dat elke leerling deelneemt.

Indien ouders weigeren hun kind hieraan te laten deelnemen, dan dienen zij dit voorafgaand voor elke activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan de school.

Leerplichtige kinderen die niet deelnemen zijn wel verplicht aanwezig te zijn op school. Zij worden opgevangen volgens de geldende reglementering van het departement onderwijs.


2.2 SCHOOLVERANDERING.

De wet bepaalt dat het toegelaten is om in de loop van het schooljaar van school te veranderen.

De directie van de nieuwe school vult een document van schoolverandering in en bezorgt een exemplaar ervan ter kennisgeving aan de directeur van de ‘oude' school.

Toch is een schoolverandering in de loop van het schooljaar een diepe ingreep op het sociaal functioneren van een kind.

Indien een conflictsituatie of een gevoel van ontevredenheid aan de basis van de schoolverandering ligt, adviseren wij daarom eerst even te overwegen of er via een gesprek of een overleg met de begeleiders op school geen toenadering mogelijk is of aan een oplossing kan gewerkt worden.


2.3 AFWEZIGHEDEN.

In het kleuteronderwijs dienen afwezigheden niet gewettigd te worden door medische attesten. Er is immers nog geen leerplicht. Toch stellen we het op prijs dat ouders de school verwittigen, zeker indien het een afwezigheid van meerdere dagen betreft.

In de lagere afdeling en ook voor leerplichtige kleuters is steeds een geschreven melding verplicht. Voor kortere ziekteperiodes tot maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen is een briefje van de ouders voldoende, en dit voor ten hoogste vier keer per schooljaar. Vanaf de vijfde keer of voor langere periodes van meer dan 3 kalenderdagen is een doktersattest vereist.

Verder zijn afwezigheden toegelaten, mits een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter, voor huwelijk of begrafenis van aanverwanten en voor feestdagen van de erkende godsdiensten.

Vanaf 10 halve schooldagen problematische afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld.


2.4 ONDERWIJS AAN HUIS.

Indien een leerling uit het lager onderwijs meer dan 21 dagen afwezig is wegens ziekte of ongeval, kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag richten tot de school, vergezeld van een medisch attest, om binnen bepaalde voorwaarden een aantal uren per week onderwijs aan huis in te richten.


2.5 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS.

De uiteindelijke bedoeling op leergebied is de uitreiking aan elke individuele leerling van dit getuigschrift, een eerste belangrijk officieel document in de schoolse vorming.

Het schoolbestuur reikt het getuigschrift uit op voordracht en na beslissing van de klassenraad, die autonoom oordeelt of de leerling in voldoende mate de eindtermen heeft bereikt.

De beslissing van de klassenraad, minimum samengesteld uit de directie, de titularis en de zorgcoördinator, is steeds het resultaat van een weloverwogen en langdurige evaluatie, gestoeld op het leerlingvolgsysteem van de school.

De wet voorziet dat aan een leerling die onwettig afwezig is in het zesde leerjaar, geen getuigschrift toegekend wordt.

Indien de ouders de beslissing, bv. bij niet toekennen van het getuigschrift, wensen aan te vechten, wenden zij zich binnen de 7 kalenderdagen tot de directie. Deze roept binnen de drie werkdagen de klassenraad terug bijeen, samen met een afgevaardigde van het schoolbestuur. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wie geen getuigschrift behaalt, krijgt een attest met vermelding van de gevolgde lessen en leerjaren. Deze leerlingen kunnen hun getuigschrift nog behalen via een eerste leerjaar B of een beroepsvoorbereidend jaar in het secundair onderwijs.


2.6 LEEFREGELS.

Lesuren: van 8.30 u tot 12.05 u en van 13.25 u tot 15.25 u. Er is voorbewaking vanaf 8 u en nabewaking tot 16 u (woensdag tot 12.30 u) Voor opvang voor en na deze tijdstippen en ook tijdens snipper- en vakantiedagen verwijzen wij naar de centrale kinderopvangdienst van de Stad Lier. Het is plezierig als de klasdag kan beginnen met de hele klasgroep. Wie te laat komt, stoort het onthaalmoment van alle anderen en mist een vlotte start van de dagactiviteiten. Na het buitengaan van de rijen komt geen enkel kind nog terug om de gebouwen te betreden, bv. omdat het iets vergeten is. Hier geldt een absoluut verbod, ook al zijn er nog personen aanwezig op school.

Leerinhoud: de leerinhoud van de lessen wordt bepaald door het programma dat door de koepel van het katholiek basisonderwijs aan de scholen van dit net wordt voorgehouden. Dit programma houdt rekening met de eindtermen zoals ze per decreet werden vastgelegd. Onze school verbindt er zich toe te betrachten dat alle leerlingen deze eindtermen in zo groot mogelijke mate bereiken. De gemeenschapsinspectie houdt hierover controle.

Aangezien wij een school zijn uit het katholieke net, wordt enkel katholieke godsdienst in het lespakket voorzien. Alle ouders kennen onze religieuze strekking bij inschrijving van hun kind. Alle kinderen nemen dus deel aan de catecheselessen, met inbegrip van de vereiste taken en werken. Alle kinderen nemen ook deel aan de school- en klasvieringen. Van ouders of kinderen die een andere filosofische strekking zijn toegedaan, verwachten wij geen anti-houding, maar een eerbiedige, zij het passieve, opstelling bij de vieringen.

Leerkrachten zorgen voor het toezichtop de speelplaats. Bij de aanvang van de lessen wordt de opvang enkel verzorgd op de grote speelplaats. De speelzone is afgebakend met witte lijnen. Binnen die speelzone zijn geen ouders nodig, tenzij om zich zo vlug mogelijk naar één of andere klas of leerkracht te begeven. Anderzijds dienen de kinderen steeds binnen de afgebakende zone te blijven, om te verhinderen dat zij zonder toelating gangen of lokalen zouden betreden of de school verlaten. Het is de bedoeling dat ouders hun verblijf op de speelplaats, ook al is dit in de neutrale zone, tot een minimum beperken. Enkel de tweeënhalf- (en eventueel de drie-)jarigen mogen door hun begeleiders in de klas afgeleverd worden. Alle anderen blijven op de speelplaats en vormen rijen op de aangeduide plaatsen bij het belsignaal. Bij het eerste belsignaal worden alle speeltuigen, zoals bv. ballen, op de correcte plaats ondergebracht en begeven allen zich naar hun rij. Bij het tweede belsignaal wordt het rustig op de speelplaats. Deze rust duurt voort in gangen en klaslokalen.

Bij het einde van de lessen zoeken de leerlingen dadelijk hun rij op. Alle ouders of begeleiders die kinderen afhalen, wachten aan de poort. Uitzonderingen op deze regel worden doorgesproken met de directie. Geen enkel kind verlaat de school tenzij onder toezicht van een leerkracht. Niet volgens afspraak afgehaalde kinderen worden ondergebracht in de nabewaking en later eventueel naar de kinderopvangdienst gebracht. Er zijn ordelijke rijen voorzien richting Spoorweglei, Leopoldplein, Dageraadstraat en Planeetstraat. De kinderen stellen zich in de rijen op volgens hun bestemming op aanwijzing van de begeleidende leerkracht. Wij vragen uitdrukkelijk aan alle ouders de rijen niet te hinderen, en zich zo op te stellen dat onze thuisrij vrije doorgang geniet. Het is bv. alvast nooit de bedoeling te parkeren op de verbrede voetpaden, op of voor de oversteekplaats voor voetgangers. Eventueel kan verbalisatie hiervan het gevolg zijn. Aan de Spoorweglei moet de garageuitgang bovendien te allen tijde vrij blijven voor het in- en uitrijden van voertuigen van bewoners.

Ongevallen en verzekering.
De eerste verzorging bij ongevallen gebeurt op school. Indien ernstig wordt een dokter of ziekenhuis geraadpleegd. We trachten eerst een familielid op de hoogte te brengen. De schoolverzekering dekt alle onkosten van lichamelijke letsels als gevolg van een ongeval op school of op het normale traject tussen woonplaats en school bij begin of einde der lessen. Formulieren voor aangifte berusten op het bureel. Ook buitenschoolse activiteiten vallen onder de waarborgen van de schoolverzekering, echter geen stoffelijke schade, zoals kleren en brillen evenmin als esthetische tandprothesen.

De school verlaten tijdens de lesuren gebeurt nooit tenzij op vraag van de ouders en met voorafgaande toestemming van de directie.

Tijdens de lesuren
of de kleuteractiviteiten worden geen gesprekken gevoerd met ouders. De leerkrachten worden slechts gecontacteerd buiten de lesuren.

Kinderen, ook kleuters, dienen tijdig op school te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderen die aan de schoolpoort afgezet werden en wiens klasgroep bv. vertrokken is op leeruitstap of naar de sportzaal.

Middagverblijf en drank.
Tijdens de pauzes kunnen de kinderen een stuk fruit of een versnapering verorberen. Snoep wordt beperkt en in principe wordt er niet gesnoept, tenzij als traktatie bij bepaalde gelegenheden. Omdat wij tegen al te grote consumptiementaliteit zijn, wordt in de voor- of namiddag geen drank verkocht. Indien gewenst krijgen de leerlingen water te drinken. Zij brengen ook nooit zelf drank mee naar school. Tijdens de middagpauze zijn wij gesteld op goede tafelmanieren. Een keuze van dranken wordt aangeboden aan een zeer democratische prijs, die ook een vergoeding is voor gebruik van de accomodaties, de verwarming, het toezicht enz. Er wordt alleen drank gebruikt die door de school wordt aangeboden. Indien kinderen, vooral kleuters, bij uitzondering blijven ineten, dient de (kleuter)onderwijzeres via een berichtje verwittigd te worden. Kauwgom is te allen tijde verboden tijdens schoolactiviteiten.

Speelkwartiertje.
Tijdens de speeltijden worden de kinderen eventueel gespreid over 2 speelplaatsen. Ook tijdens het spel kijken wij toe op vriendelijke omgang met mekaar en treden wij eventueel op tegen pestgedrag of brutale spelletjes. Afhankelijk van het weer worden sommige spelonderdelen of bepaalde speelruimte beperkt. Samen zorgen wij ook voor een nette speelplaats. Afval hoort steeds in de talrijk aanwezige vuilbakken. De regelingen tijdens de speeltijden behoren tot de autoriteit van de surveillerende leerkrachten. Zij bepalen naargelang de omstandigheden of de leerlingen mondeling of via afgesproken signalen of pictogrammen op de hoogte worden gebracht van bepaalde aanpassingen aan de spelsituatie.

Toiletten worden enkel gebruikt waarvoor ze moeten dienen, dus niet als speelruimte, drankstation of toevluchtsoord. Ook hier wordt toegekeken op een correct gebruik.

Opzettelijke schade, toegebracht aan materiaal, aan roerende goederen of aan bezittingen van derden kunnen worden verhaald op de ouders, die eventueel hun familiale polis kunnen inroepen. Wij trachten echter de kinderen met eerbied en zorg te leren omgaan, zowel met personen als met goederen. Een milieuvriendelijk schoolklimaat, ook voor wat betreft afvalproductie, is hier een onderdeel van.

Verjaardagen worden gevierd. Echter graag geen uitspattingen of overdrijvingen. Een kleine traktatie volstaat. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet in de klas uitgedeeld om hartenpijn bij steeds dezelfde kinderen te vermijden.

Kledij.
Onze school is geen catwalk. Gewone en makkelijke kledij is te verkiezen, vooral bij kleuters in verband met toiletbezoek en aan- en uitkleden. Voor de turnlessen beschikt elke leerling van de lagere afdeling en van de vijfjarige kleuters over een in de school aan te schaffen shortje en T-shirt. Sieraden zijn een overbodige luxe en mogen alleszins tijdens de bewegingslessen niet gedragen worden. Verlies van juwelen of kledij wordt niet door de school gedekt.

Schoolgerief.
Boeken en schriften worden in de school verstrekt, voor het grootste deel gratis. Sommige jaarlijks aan te kopen werkschriften en bepaalde vrij aan te kopen materialen worden doorgerekend via de schoolrekening.

Agenda.
Iedere leerling noteert de te vervullen huistaken in een agenda. Dit is een onmisbaar instrument in het contact tussen school en thuis. Vragen of mededelingen tussen ouders en leerkracht mogen er gerust in genoteerd worden. Maak er een punt van het agenda minstens 1 keer per week te handtekenen. Zo weet ook de leerkracht dat u op de hoogte blijft. In individuele gevallen (bv. bij kleuters) is ook een over-en-weer-schriftje in gebruik, als stimulans of aanmoediging.

Huistaken en lessen.
We verwachten als school dat de leerlingen alle opgegeven huistaken maken en alle lessen leren. De leerkracht is gerechtigd controle uit te voeren op het werk dat thuis diende te gebeuren. De school zorgt voor een groeiende gradatie van taken en een meer zelfstandige invulling van de opgaven naar het zesde leerjaar toe. Bovendien worden handreikingen geboden op de weg naar "leren leren" en naar een zelfstandige kennisverwervende attitude.

Toetsen, rapporten en contacten.
In de lagere afdeling wordt 5 maal per jaar een individueel rapport voorzien. In juni wordt een totaalrapport opgemaakt. Verdere informatie over resultaten en leergedrag wordt bewaard in het leerlingvolgsysteem, dat ook in voege is voor de kleuterafdeling. Zo slagen wij in een continue opvolging van elk kind over de leerjaren heen. Op het eind van de kleuterschool worden alle kleuters getest op hun schoolrijpheid en worden de resultaten met de ouders doorgesproken. De school organiseert jaarlijks bij het einde van het schooljaar een individueel oudercontact. In de lagere afdeling zijn er minstens 3 geplande contactmomenten: begin schooljaar, februari en juni. Naast deze geplande momenten kunnen ouders, mits afspraak, steeds terecht bij de betrokken leerkracht.

Klasindeling.
De directie bepaalt, in samenspraak met het team, de aanwending van het lestijdenpakket, de indeling in klasgroepen en de verdeling van leerlingen binnen de klasgroepen. We trachten de meest ideale indeling te bekomen, en er wordt hierbij geen rekening gehouden met de individuele wensen van ouders. Dit leidt immers tot onhandelbare toestanden. De klasgroepen worden niet meer gewijzigd in de loop van het schooljaar, tenzij de aangroei van nieuwe kleutertjes hiertoe noopt.

Overgaan of zittenblijven.

De wet bepaalt dat ouders slechts op 2 momenten van de schoolloopbaan het laatste woord hebben:

- Bij de overgang van kleuter - naar lager onderwijs, nl. of dit op de leeftijd van 5, 6 of 7 jaar moet gebeuren. Bij overgang te vroeg of te laat is een advies van het CLB vereist, maar niet bindend.

- Of de leerling een achtste leerjaar in het lager onderwijs zal volgen. (Deze leerlingen zijn dus 2 jaar te oud)

Voor de andere overgangen is het de klassenraad die beslist, op basis van een bespreking in het multidisciplinair team (directeur, klastitularis, zorgcoördinator, eventueel CLB-adviseur of nog andere deskundige personen). Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en de resultaten of bepaalde onderzoeken wordt nagegaan of de evolutie van de leerling op het einde van het schooljaar qua kennis, kunnen en attitudes voldoende waarborg biedt om door te gaan.

Is dit niet het geval, dan kan de klassenraad autonoom beslissen tot overzitten. Steeds zal nagegaan worden welke aanpak voor het kind de meest gunstige is.

Zo kan in sommige gevallen ook overgang naar een aangepast soort onderwijs geadviseerd worden. Hiervoor is, na een verplicht grondig onderzoek door het CLB, de toestemming van de ouders wel vereist. In alle gevallen is de volle medewerking van de ouders een belangrijk gegeven.

Weigering van inschrijving.
De school heeft respect voor alle rassen en ideologische strekkingen en tracht dit ook over te brengen op de leerlingen. Wij onderschreven mee de verklaring tot antiracisme. Iedereen die het schoolreglement onderschrijft, kan opgenomen worden in onze schoolgemeenschap. Toch behouden wij ons het recht voor om sommige inschrijvingen te weigeren op basis van het verleden van de kandidaat (bv. vorige verwijzingen door CLB naar buitengewoon onderwijs, onmogelijke aanpassingen van de school aan bepaalde fysische of mentale handicaps, ...) of omdat bepaalde klasgroepen of lokalen overbevolkt zijn. Ouders hebben het recht tegen een eventuele weigering van inschrijving bezwaar aan te tekenen bij het Lokaal Overlegplatform (LOP), p.a. Mevr. Sophie D'Hulst, Groenstraat 31 bus 1 ,2500 Lier (sophie.dhulst@lier.be)

Rekeningen.
Driemaal per jaar wordt via een overschrijvingsformulier de schoolrekening meegegeven die door de ouders moet betaald worden. Ze is steeds voorzien van een overzicht van de gemaakte kosten. Ouders die dit wensen kunnen contant betalen op het bureel, waar zij een ontvangstbewijs kunnen bekomen. Met betwistingen kan u terecht bij de directie. De onkosten voor bepaalde klasinitiatieven (bezoeken, uitstappen, ...) kunnen soms in de klas geïnd worden. U wordt dan verwittigd via de agenda of een briefje. Zie ook bijlage.

Sponsoring.
De school maakt voor haar werking geen gebruik van sponsoring door derden.

Rookverbod.
Onze school is een rookvrije instelling. Er geldt een algemeen rookverbod op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.

GSM-gebruik.
Uiteraard is het gebruik van een gsm-toestel van het begin tot het einde van de schooldag verboden op het terrein van de school. Bij inbreuken wordt het toestel afgenomen en op het eind van de schooldag terug meegegeven.

Privacy.
De school verwerkt de persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Gegevens rond de gezondheidstoestand van sommige leerlingen worden enkel verwerkt of doorgegeven na schriftelijke toestemming van de ouders. Ouders hebben steeds het recht om te weten welke gegevens de school verwerkt en om ze te laten verbeteren of verwijderen indien ze niet ter zake zijn.

Soms worden beelden van het schoolleven gepubliceerd op de website van de school. Ouders die niet wensen dat hun kind hierop voorkomt kunnen hiervoor schriftelijk contact opnemen met de directie.


2.7 ORDE- EN TUCHTREGLEMENT.

De wet schrijft voor dat een onderdeel over orde- en tuchtmaatregelen verplicht een integraal deel uitmaakt van het schoolreglement.
Vandaar dit minder gezellige hoofdstukje.

Nochtans is het nodig dat sommige maatregelen kunnen genomen worden om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te verzekeren.

Ordemaatregelen worden genomen om het gedrag van leerlingen te verbeteren of zijn storende invloed op het schoolleven of het lesverloop tegen te gaan. Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een nota in het agenda, een tijdelijke verwijdering uit de les, ...

Hiertegen kan men als ouder niet in beroep gaan.

Tot de tuchtmaatregelen behoren schorsing en uitsluiting. Deze worden genomen als het gedrag van de leerling werkelijk een zwaar probleem is voor het verloop van het klas- of schoolgebeuren. Ze zijn dan ook eerder zeldzaam.

Schorsing:

De leerling moet op school zijn, maar mag gedurende een bepaalde periode de lessen niet volgen. Een schorsing wordt uitgesproken door de directie op advies van de klassenraad, en na een gesprek met de leerling en minstens 1 ouder. De ouders hebben recht tot inzage van het tuchtdossier. Tegen een schorsing is geen beroep mogelijk. Bij schorsing voor meer dan 1 dag dienen zowel de motivering als de kennisgeving schriftelijk aan de ouders te worden overgemaakt.

Uitsluiting:

Dit betekent de definitieve verwijdering uit de school.

Hierbij geldt dezelfde procedure als bij schorsing.

Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke beslissing tot uitsluiting, voorzien van een geschreven motivering, kunnen ouders schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter van de beroepscommissie, m.n. de heer De Bie, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.

De leerling wordt dan samen met zijn ouders opgeroepen om te verschijnen voor deze commissie en dit binnen de 5 dagen. De commissie brengt de ouders binnen de 5 dagen per aangetekend schrijven op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing, die bindend is voor beide partijen. Een personeelslid van de school mag bij deze procedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het dossier niet inkijken, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders.


TOT BESLUIT ...

De wetgever stelt elke ouder voor de verplichting het schoolreglement te ondertekenen van de onderwijsinstelling waar zijn/haar kind is ondergebracht door middel van het formulier ‘Verklaring ouders bij inschrijven'.

Bij niet-akkoord met de inhoud van dit reglement moet u de directie hiervan schriftelijk - binnen de acht dagen - op de hoogte brengen waardoor de inschrijving als nietig verklaard wordt.

Bedankt voor uw volgehouden leesijver, en wij hopen dat ieder van u in het belang van de kinderen dit schoolreglement in praktijk zal brengen.

Klik hier door naar de jaareigen aanvullingen van het schoolreglement